ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Urganch markaziy dehqon bozori ” акциядорлик жамияти акциядорлари

диккатига!

2019 йил 24 июнь Душанба куни соат 15-00 дан бошлаб“Urganch markaziy dehqon bozori” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2018 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йигилиши жамият биносида булиб ўтади.

Манзил: Урганч шахри Жиззах кучаси 1-уй. Тел: (0-362-22 8 49 87)

Йигилиш кун тартиби:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

2. Жамият 2018 йилги молия – хужалик фаолияти якуни буйича жамият ижроия органи раисининг хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

3. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш ва тасдиклаш..

4. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

5. 2018 йил якуни буйича аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик «XB FINANCE» МЧЖ аудиторлик текшируви хулосасини тасдиклашҳамда2019 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича ўтказиладиган аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хак миқдори чегарасини белгилаш.

6. 2018 йил якуни буйича соф фойда таксимоти, дивиденд микдори ва дивиденд тулаш тартибини тасдиклаш.

7. Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ва ижроия органи аъзоларини рагбатлантириш микдорини белгилаш ва тасдиклаш.

8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини янги таркибини сайлаш.

9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини янги таркибини сайлаш.

10. Жамият ижро органи рахбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.

11. Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.

Йигилиш катнашчиларини руйхатга олиш 2019 йил 24 июнь куни соат 14.00 дан 14.50 гача давом этади.

Йигилишда иштирок этиш учун келган акциядорларда шахсни тасдикловчи хужжат (Паспорт) булиши, уларнинг вакиллари йигилишга ишонч хати билан келиши лозим. (Ишонч хати нотариал тасдикланган булиши керак).

Акциядорлар узининг шахсини тасдикловчи хужжатлар (паспорт маълумотлар)даги узгартиришларни жамиятга билдиришларини ва нусха такдим килишини сураймиз.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 62- моддасига асосан шахсий электрон почталарингиз тугрисида куйидаги телефон ракамларига маълумот беришингизни илтимос киламиз.

Маълумот учун телефонлар: (0-362) 22 8 49 87, 22 8 49 86

Карор кабул килган орган ва сана: Жамият Кузатув кенгаши,2019 йил 24 май.

Акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2019 йил 24 май ва 2019 йил 18 июнь.

Кузатув кенгаши

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are markedМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси