Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишини утказиш

Urganch markaziy dehqon bozori ” акциядорлик жамияти акциядорлари

диккатига!

2020 йил 28 сентябрь куни соат 15-00 дан бошлаб “Urganch markaziy dehqon bozori” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йигилиши жамият биносида булиб ўтади.

Манзил: Урганч шахри Жиззах кучаси 1-уй. Тел: (0-362-22 8 49 87)

Йигилиш кун тартиби:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2019 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

2. Жамият 2019 йилги молия – хужалик фаолияти якуни буйича жамият ижроия органи раисининг хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

3. Жамиятнинг 2019 йил якуни буйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш ва тасдиклаш..

4. Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

5. 2019 йил якуни буйича аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик «Samimiy audit» МЧЖ аудиторлик текшируви хулосасини тасдиклаш ҳамда 2020 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича ўтказиладиган аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хак миқдори чегарасини белгилаш.

6. 2019 йил якуни буйича соф фойда таксимоти, дивиденд микдори ва дивиденд тулаш тартибини тасдиклаш.

7. Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ва ижроия органи аъзоларини рагбатлантириш микдорини белгилаш ва тасдиклаш.

8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини янги таркибини сайлаш.

9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини янги таркибини сайлаш.

10. Жамият ижро органи рахбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.

11. Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.

12. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 18 мартдаги карорини тасдиклаш.

Йигилишда иштирок этишучун келган акциядорларда шахсни тасдикловчи хужжат (Паспорт) булиши, уларнинг вакиллари йигилишга ишонч хати билан келиши лозим. (Ишонч хати нотариал тасдикланган булиши керак).

Акциядорлар узининг шахсини тасдикловчи хужжатлар (паспорт маълумотлар)даги узгартиришларни жамиятга билдиришларини ва нусха такдим килишини сураймиз.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 62- моддасига асосан шахсий электрон почталарингиз тугрисида куйидаги телефон ракамларига маълумот беришингизни илтимос киламиз.

Маълумот учун телефонлар: (0-362) 22 8 49 87,22 8 49 86

Карор кабул килган орган ва сана: Жамият Кузатув кенгаши,2020 йил 3 сентябрь.

Акциядорлар реестрини шакллантириш санаси:2020 йил 3 сентябрь ва 2020 йил 22 сентябрь.

Кузатув кенгаши

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are markedМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси