АКЦИЯДОРЛАРНИННГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ УТКАЗИЛИШИ ТУГРИСИДА

Urganch markaziy dehqon bozori ” акциядорлик жамияти акциядорлари

диккатига!

2021 йил 28 июнь куни соат 11-00 дан бошлаб “Urganch markaziy dehqon bozori” акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йигилиши жамият биносида булиб ўтади.

Манзил: Урганч шахри Жиззах кучаси 1-уй. Тел: (0-362-22 8 49 87)

Йигилиш кун тартиби:

1. Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

2. Жамият 2020 йилги молия – хужалик фаолияти якуни буйича жамият ижроия органи раисининг хисоботини эшитиш ва тасдиклаш.

3. Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича тафтиш комиссияси хисоботини эшитиш ва тасдиклаш..

4. Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

5. 2020 йил якуни буйича аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофик «Samimiy audit» МЧЖ аудиторлик текшируви хулосасини тасдиклаш ҳамда2021 йил молия-хужалик фаолияти якуни буйича ўтказиладиган аудитор ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган хак миқдори чегарасини белгилаш.

6. 2020 йил якуни буйича соф фойда таксимоти, дивиденд микдори ва дивиденд тулаш тартибини тасдиклаш.

7. Жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ва ижроия органи аъзоларини рагбатлантириш микдорини белгилаш ва тасдиклаш.

8. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини янги таркибини сайлаш.

9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини янги таркибини сайлаш.

10. Жамият ижро органи рахбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш.

11. Кузатув кенгашининг 2021 йил 27 майдаги ва 2021 йил 28 майдаги карорларини тасдиклаш.

12. Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот хулосасини маъкуллаш.

Йигилишда иштирок этиш учун келган акциядорларда шахсни тасдикловчи хужжат (Паспорт) булиши, уларнинг вакиллари йигилишга ишонч хати билан келиши лозим. (Ишонч хати нотариал тасдикланган булиши керак).

Акциядорлар узининг шахсини тасдикловчи хужжатлар (паспорт маълумотлар)даги узгартиришларни жамиятга билдиришларини ва нусха такдим килишини сураймиз.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 62- моддасига асосан шахсий электрон почталарингиз тугрисида куйидаги телефон ракамларига маълумот беришингизни илтимос киламиз.

Маълумот учун телефонлар: (0-362) 228 49 87, 228 49 86

Карор кабул килган орган ва сана: Жамият Кузатув кенгаши, 2021 йил 31 май.

Акциядорлар реестрини шакллантириш санаси:2021 йил 31 май ва 2021 йил 22 июнь.

Кузатув кенгаши

05.06.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are markedМурожаат йўллашВакансияСайт ҳаритаси